ساده باش اما ساده لوح نباش

اینجــــــــا آرامگاه بغض هــ ـای کهنه است.کمی سکوت!که اگربیدار شوند درد دارند لعنتی ها

شهریور 93
9 پست
مرداد 93
17 پست
تیر 93
54 پست